Share |

Romani Dictionary and Language Centre

Gyök Szótár (Root Dictionary)” by Nagy-Idai Sztojka Ferencz

Title: Root Dictionary of the Hungarian and Tsigane Language
Author: Nagy-Idai Sztojka Ferencz
Publisher: Archduke József Károly
Format: hardcover
Pages: 205
Size: 21cm × 27.5cm
Excerpts: See below.


Description

Nagy-Idai Sztojka Ferencz—the author of the famous "Magyar és Czigány Nyelv Gyök-Szótára" ("Root Dictionary of the Hungarian and Tsigane Language") of 1886—is possibly the first Romani poet whose works survive to this day. A Hungarian citizen of Austria-Hungary, his book's publication was aided by his friend Archduke József Károly—himself an avid student of Romani studies, and the author of "Czigány Nyelvtan" ("Tsigane Grammar")—and contains not only a dictionary of over 13,700 words, but also dozens of pages of poetry, both translated and original, along with a number of untranslated Romani folktales.

Our selected excerpts are transcribed from Sztojka's book unchanged, and the English translations (not present in the original, and based on the Hungarian text) are provided for the reader's convenience only. Please note that underlined letter-pairs in the original Romani texts are in fact overlined in the original, and indicate that the "twin letters" (as per the term "ikerbetűk", which Sztojka uses for digraphs and trigraphs) signify a single sound. (Note, however, that common Hungarian digraphs in the Romani text—such as "cs", "sz", "ny"—are not explicitly marked using this same convention.)

— Magoria Books, 2011.

Excerpts

Table of Contents

Királyi üdvözlet (Royal Greeting)
(More poems coming soon!)


Királyi üdvözlet
(Royal Greeting)

O Fardi Joška si amaro ungro kraj,
Dragimasa krajij amaro baro raj,
É intrégo lume žanél lékho véstjé, —
Ungriko krajékhë opré sola hipé.

Lé dragi maténcza baro raj kano kraj
Štarvardés ohton dar vov si amaro raj,
Baroj lékhë glaso pé intrégo lume...
Luluedje dragostin lékhë čečo žéje.

Gata sam té méras anda khém so šukar,
Thaj lašo jílésa anda amaro kraj,
„So ligrël amaro lašo ungriko kraj“
Dévlés rudji saras anda amaro kraj.

Kon skirij trajipé kamél vov lé krajés.
Toryyipé lé sunto somnakují stadjés.
andé straf ašipé' Budako fostungés,
Butésté likirpé zuralo barr, barés.

Thaj luludjaripé lékhë ungro thémés.
Drago raj kanyipé kadal baro krajés,
Kon maj fédér kamél lašo pékho krajés...
Sas korkóri pékhë laši pés thaj baxës.

O Fárdi Joská szi ámáro ungro kráj,
Drágimászá krájij ámáro báro ráj,
É intrégo lume zsánél léhko vésztyé, —
Ungriko krájéhkë opré szolá hipé.

Lé drági máténczá báro ráj káno kráj
Stárvárdés ohton dár vov szi ámáro ráj,
Bároj léhkë glászo pé intrégo lume...
Luluegye drágosztin léhkë csecso zséje.

Gátá szám té mérász ándá thém szo sukár,
Tháj láso jílészá ándá ámáro kráj,
„Szo ligrël ámáro láso ungriko kráj“
Dévlész rugyi szárász ándá ámáro kráj.

Kon szkirij trájipé kámél vov lé krájész.
Toryyipé lé szunto szomnákují sztágyész.
Ándé sztráf ásipé' Budáko fosztungész,
Butészté likirpé zurálo bárr, bárész.

Tháj lulugyáripé léhkë ungro thémész.
Drágo ráj kányipé kádál báro krájész,
Kon máj fédér kámél láso péhko krájész,...
Szász korkóri péhkë lási pész tháj báchësz.

Első Ferencz József a magyar királyunk,
Dicsően uralgó kegyelmes nagy urunk,
Egész világ tudja az ő országlását —,
Magyar királyunknak megkoronázását.

A dicsőségesen uralkodó király
Felséges trónusa negyvennyolcz óta áll,
Kelettől nyugatig nagy királyunk' hire...
Babérját disziti országának népe.

Élni s halni készek vagyunk szép hazánkért,
Hűn szerető szivvel magyar királyunkért,
„A melyet vezérel jó magyar királyunk“
Hiv szerencséjéért nagy Isten imádunk.

A költő életet kiván királyának.
És állandóságot szent koronájának.
Fényében maradást, ős Buda várának.
Rom nélküli állást erős bástyáinak.

És virágozását Magyarországának.
Dicső uralkodást e nagy királyának,
Ki inkább óhajtja javát hiv urának ...
Mintsem boldogságát tulajdon magának.

Ferencz József the First, our Hungarian king,
Our gloriously ruling merciful great lord,
The whole world knows his reigning —,
Our Hungarian king's coronation.

Our gloriously ruling king's
Majestic throne stands since fourty-eight,
From east to west our great king's fame...
His country's people adorn his laurels.

We are ready to live and die for our fatherland,
With hearts filled with faithful love, for our king,
“That our good Hungarian king commands”
For his faithful luck, we worship you, great God.

The poet wishes life for his king.
And permanence for the holy crown.
Remaining bright, for ancient Buda castle.
Ruinless stability for its strong towers.

And prospering for his Hungary.
Glorious rule for this great king,
Who more desires the good of his faithful lord ...
Than happiness for his own self.